Zakłady Tkanin Dekoracyjnych Welur S.A. w Kietrzu

Działalność i struktura organizacyjna
Zakładów Tkanin Dekoracyjnych WELUR w Kietrzu

Historia Zakładów Tkanin Dekoracyjnych WELUR w Kietrzu sięga XIX wieku. W 1850 r. działalność zapoczątkowała firma David & Co. Początkowo maleńka tkalnia ręczna, rozbudowywana i następnie przemieniana w coraz to bardziej zmechanizowaną fabrykę. Do 1945 przejmowali ją kolejno następcy założyciela, przy czym firma ta zmieniała również swe nazwy; najpierw na Davistan, a następnie figurowała jako Schaeffler A.G.

Firma o pełnej nazwie Fabryka Pluszu, Krymek i Dywanów Wilhelm Schaeffler Kietrz po wojnie w 1946 r. przeszła w zarząd państwowy. Powstała wówczas Fabryka Dywanów i Pluszu pod Zarządem Państwowym w Kietrzu.

W kilka lat po zakończeniu II wojny światowej na mocy orzeczenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13.02.1948 r. przeszły na własność Państwa (w latach 1948 – 1949) następujące firmy:

Teppichfabrik Fritz Hoffmann – Przyłęk pow. Nysa (wyrób dywanów i chodników),
Fabryka Pluszu i Dywanów – Szafraniec Franz – Kietrz (wyrób dywanów),
Wilhelm Schaeffler – Kietrz (tkalnia, farbiarnia, wykańczalnia, przędzalnia),
Teppichen Fabrik W. Schaeffler A.S. – Kietrz (dywany, plusze, tkaniny papierowe).

Zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30.01.1950 r. Państwowe Zakłady Pluszu i Dywanów Nr 12 w Kietrzu (taka była wówczas nazwa) objęły przedsiębiorstwa wyżej wymienionych firm.

Nazwa Zakładów była zmieniana kilkakrotnie. Przez krótki okres były to Dolnośląskie Zakłady Pluszu i Dywanów KIETRZ.

W dniu 12.05.1953 r. Śląskie Zakłady Pluszu i Dywanów KIETRZ (kolejna nazwa) wpisane zostały do rejestru przedsiębiorstw państwowych pod nr PD/BRP/1599/53.

Na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 28.08.1971 r. w sprawie połączenia przedsiębiorstw państwowych z dniem 01.10.1971 r. uległy połączeniu przedsiębiorstwa:

Śląskie Zakłady Pluszu i Dywanów KIETRZ w Kietrzu
Bielska Fabryka Przemysłu Pasmanteryjnego w Bielsku.

Przedsiębiorstwem przejmującym były Śląskie Zakłady Pluszu i Dywanów KIETRZ. Przejęcie nastąpiło z dniem 01.10.1971 r.

Od dnia 08.03.1972 r. na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego przedsiębiorstwo prowadzone było pod nazwą: Zakłady Tkanin Dekoracyjnych WELUR w Kietrzu (ZTD „Welur” Kietrz).

Dnia 27.01.1983 r. ZTD WELUR w Kietrzu wpisane zostały do rejestru przedsiębiorstw państwowych w Sądzie Rejonowym w Opolu pod nr 0047102. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa była produkcja dywanów, chodników, tkanin meblowych i podpinkowych. Organem założycielskim był Minister Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. Przedsiębiorstwo zrzeszone było w Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Przemysłu Jedwabniczego – Dekoracyjnego w Łodzi, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Łodzi pod sygnaturą V Ns PP 412/82 nr księgi rejestrowej 99.

Organami przedsiębiorstwa były Ogólne Zebranie Delegatów Przedsiębiorstwa, Rada Pracownicza, Dyrektor Przedsiębiorstwa.

Wojewoda Opolski decyzją z dnia 20.01.1992 r. stwierdził, że zabudowany grunt Skarbu Państwa zapisany w KW nr 19087 stał się z dniem 05.12.1990 z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego dotychczasowego zarządcy, tj. ZTD WELUR w Kietrzu.

W dniu 28.02.1992 r. w Kancelarii Notarialnej Pawła Błaszczaka w Warszawie przekształcono aktem notarialnym Rp. A Nr 1221/92 przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Tkanin Dekoracyjnych WELUR w Spółkę Akcyjną, której kapitał akcyjny o wartości 41 616 000 000 zł. objął w całości Skarb Państwa w ilości 416 160 (czterysta szesnaście tysięcy sto szesnaście) akcji po 100 000 zł. za każdą.

W dniu 04.05.1992 r. Sąd Rejonowy w Opolu wpisał ZTD WELUR S.A. do Rejestru Handlowego w dziale B nr RHB 1408.