Cennik opłat za udostępnianie akt

Lp.OpisCena
Udostępnienie dokumentacji osobowo-płacowej, opłata jednostkowe:
1.Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania ( Dz. U. nr 28 poz. 240 z 2005 r.).
2.Opłatę za udostępnienie dokumentacji nalicza się jako sumę cen jednostkowych wymienionych w pkt. 3 lub za zgodą wnioskodawcy w formie zryczałtowanej w wysokości wymienionej w pkt. 4. Wniesienie opłaty w wysokości wymienionej w pkt. 4 jest równoznaczne z wyrażeniem z wyrażeniem zgody na opłatę ryczałtową.
3.Udostępnienie dokumentacji osobowo-płacowej byłym pracownikom, wysokość opłat - opłaty jednostkowe:
3.1.za sporządzenie kopii świadectwa pracy17,00 PLN netto (20,91 PLN brutto)
3.2.za sporządzenie kopii z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z okresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia4,00 PLN netto (4,92 PLN brutto) za każdą stronę formatu A4
3.3.za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac4,00 PLN netto (4,92 PLN brutto) za każdą stronę formatu A4
3.4.za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę35,00 PLN netto (43,05 brutto)
3.5.za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę8,00 PLN netto (9,84 brutto)
3.6.za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku)4,00 PLN netto (4,92 brutto)
3.7.za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie kartotek zarobkowych, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku4,00 PLN netto (4,92 brutto)
3.8.za uwierzytelnienie sporządzonych kopii akt 5,50 PLN netto (6,76 PLN brutto)
3.9.za sporządzenie na podstawie materiałów źródłowych zaświadczenia potwierdzającego dane lub zdarzenia z zakresu stosunku pracy inne niż wysokość wynagrodzenia150,41 PLN netto (185,00 PLN brutto)
3.10.za sporządzenie zaświadczenia o braku dokumentacji w zasobach składnicy akt71,54 PLN netto (88,00 PLN brutto)
3.11.za ponowne wydanie pisma przewodniego do przesłanej wcześniej dokumentacji53,66 PLN netto (66,00 PLN brutto
3.12.za przeprowadzenie kwerendy tj. poszukiwania informacji w zasobie archiwum o zatrudnieniu pracownika w danym zakładzie pracy123,20 PLN netto (154,00 PLN brutto)
3.13.do sumy podanych wyżej cen jednostkowych (pkt. 3.1 do 3.7) dodaje się koszty przygotowania dokumentacji do wysyłki oraz opłat pocztowych w wysokości 21,54 PLN netto (26,50 PLN brutto)
3.14.za ponowną wysyłkę dokumentacji wcześniej nie odebranej przez adresata42,28 PLN netto (52,00 PLN brutto)
3.15.łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia za dokumenty o których mowa w ust. 3.1 do 3.7. nie może przekroczyć kwoty200,00 PLN netto
(246,00 PLN brutto)
4.Udostępnienie dokumentacji osobowo-płacowej, wysokość opłat - opłata zryczałtowana:
4.1.za wydanie kompletu zaświadczeń, kopii i odpisów dokumentacji wymienionej we wniosku, łącznie z kosztami opłat pocztowych231,71 PLN netto (285,00 PLN brutto)
4.2.za wydanie kompletu zaświadczeń, kopii i odpisów dokumentacji wymienionej we wniosku wraz z wysyłką za granicę349,59 PLN netto (430,00 PLN brutto) lub równowartość w innej walucie
5.Nie pobiera się opłat za udostępnienie zainteresowanemu dokumentacji osobowo-płacowej do wglądu.
6.Udostępnienie przechowywanej dokumentacji, innej niż osobowo-płacowa wymieniona w pierwszej taleli - opłaty jednostkowe wynoszą:
6.1.przygotowanie dokumentacji do udostępnienia, za każdą godzinę pracy archiwisty104,00 PLN netto
6.2.sporządzenie wyciągów lub zestawień na podstawie przechowywanej dokumentacji, za każdą godzinę pracy archiwisty104,00 PLN netto
6.3.sporządzenie uwierzytelnionej kopii dokumentu formatu A4, za każdą stronę5,00 PLN
6.4.sporządzenie uwierzytelnionej kopii dokumentu formatu A3, za każdą stronę5,50 PLN
6.5.sporządzenie uwierzytelnionej kopii dokumentu formatu A2, za każdą stronę8,30 PLN
6.6.sporządzenie uwierzytelnionej kopii dokumentu formatu A1, za każdą stronę12,60 PLN
6.7.sporządzenie uwierzytelnionej kopii dokumentu formatu A0, za każdą stronę22,50 PLN
6.8do sumy podanych wyżej cen jednostkowych dodaje się koszt poniesionych opłat pocztowych oraz w razie wystąpienia należny podatek VAT
7.7. Udostępnienie (wydanie na zewnątrz), na wniosek uprawnionych podmiotów, oryginałów przechowywanych dokumentów, w tym także dokumentacji osobowo-płacowej – opłaty wynoszą:
7.1.przygotowanie dokumentacji do udostępniena, za każdą godzinę pracy archiwisty104,00 PLN netto
7.2.w przypadku braku możliwości wydania części oryginałów dokumentów, za sporządzenie ich uwierzytelnionych kopii pobiera się jak w pkt. 6 cennika
7.3.do sumy podanych wyżej cen jednostkowych dodaje się koszt poniesionych opłat pocztowych oraz należny podatek VAT
8.Wszystkie wymienione w cenniku ceny jednostkowe, o ile z treści cennika nie wynika inaczej, są cenami netto.
9.Cennik obowiązuje od dnia 2024-06-01.