Akty prawne

Prezentujemy poniżej niewielki wybór aktów prawnych których problematyka odnosi się do spraw związanych z archiwami, klasyfikacją i przechowywaniem dokumentacji etc.

Mamy nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości możliwe będzie rozbudowanie tego działu tak, aby stanowił pomoc w poszerzaniu wiedzy o archiwistyce.

 

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 241, poz. 2074)
 3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 98, poz. 901)
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności zwi±zane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. Nr 108, poz. 1016)
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporz±dzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 135, poz. 1270)
 6. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – tekst jednolity Dz. U Nr 171 poz.1396 z 2002 r
 7. Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) – bez załączników
 8. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) – z załącznikami ( Uwaga! – duży plik, długi czas otwierania)
 9. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz. U Nr 38 poz.173 z 1983 r
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Dz.U. Nr 41, poz. 216
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie wczeąniejszego udostępniania materiałów archiwalnych Dz.U. Nr 41, poz. 217
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Dz.U. Nr 41, poz.218
 13. Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad porządkowania oraz trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych MP Nr 4, poz. 31
 14. Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 20 maja 1988 r. w sprawie warunków i trybu składania wniosków dotyczących brakowania dokumentacji niearchiwalnej MP Nr 17, poz. 145
 15. Zarządzenie nr 137 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1961 r. w sprawie ewidencji i przechowywania materiałów z przeprowadzonych kontroli MP Nr 55, poz. 243
 16. Zarządzenie Nr 60/83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową nie publikowane
 17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. Nr 30, poz. 163 Wyciąg: rozdz. 7 art. 40
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania Dz.U. z 1993 r. Nr 3, poz. 13, zm.: Dz.U. z 1994 r. Nr 56, poz. 234
 19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. Zm Wyciąg: art.3 pkt 13 i 14 , art. 38 , art. 46
 20. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. Nr 121, poz. 591, zm.: z 1997 r. Nr 32, poz. 183 i Nr 43, poz. 272 Wyciąg: rozdz. 8
 21. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych Dz.U. Nr 47, poz. 248
 22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników Dz.U. Nr 62, poz. 286
 23. Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U. Nr 158, poz. 813
 24. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny Dz.U. Nr 88, poz. 553 Wyciąg: art. 266, 268, 270, 271, 272, 273, 276
 25. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883 Wyciąg: rozdziały 3, 5
 26. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. Nr 137, poz. 926, zm.: Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 Wyciąg: art. 86 , 88
 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania Dz.U. Nr 120, poz. 768
 28. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz.U. Nr 80, poz. 521
 29. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa Dz.U. Nr 106, poz. 668 Wyciąg: art. 49
 30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 paĽdziernika 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów Dz.U. Nr 136, poz. 884
 31. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Dz.U. Nr 11, poz. 95 Wyciąg: rozdz. 4 , 6, 7, załącznik nr 1
 32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych Dz.U. Nr 18, poz. 156
 33. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji Dz.U. Nr 18, poz. 161
 34. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych Dz.U. Nr 18, poz. 162
 35. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Dz.U. Nr 41, poz. 413 Wyciąg: § 58
 36. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji nauczania, działalnoąci wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. Nr 41, poz. 414
 37. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowych zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu Dz.U. Nr 49, poz. 493
 38. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe Polskie Koleje Państwowe Dz.U. Nr 75, poz. 851
 39. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej Dz.U. Nr 82, poz. 928 Wyciąg: art. 47 wpr. w art. 29, 33 i 34 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach