Potwierdzanie okresów ubezpieczenia oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie przez ZUS

Potwierdzanie okresów ubezpieczenia oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie przez ZUS:Oddział ZUS właściwy ze względu na siedzibę zakładu pracy, miejsce wykonywania pracy lub miejsce zamieszkania ubezpieczonego, (jeżeli osoba zainteresowana sama za siebie opłacała składki na ubezpieczenie społeczne) – na podstawie dokumentacji własnej – może potwierdzić:

1) okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu oraz okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i wysokość podstawy wymiaru składek:

  osobom, które prowadziły działalność na własny rachunek oraz innym osobom nie pozostającym w stosunku pracy, a mianowicie:

 • rzemieślnikom (tj. osobom wykonującym rzemiosło na podstawie wymaganego uprawnienia przemysłowego, zezwolenia, karty rzemieślniczej) i osobom z nimi współpracującymi (za okres od 1 lipca 1965 r.),
 • właścicielom i współwłaścicielom taksówek (za okres od 1 lipca 1969 r.),
 • osobom, które zajmowały się rybołówstwem morskim na własny rachunek oraz uprawiały flisactwo turystyczne na rzece Dunajec i osobom z nimi współpracującymi (za okres od 1 marca 1970 r.),
 • osobom prowadzącym działalność handlowo-usługową na własny rachunek i osobom z nimi współpracującym (za okres od 25 sierpnia 1973 r.),
 • adwokatom, którzy wykonywali zawód indywidualnie, poza zespołem adwokackim (za okres od 27 czerwca 1984 r.),
 • twórcom i artystom, którzy byli objęci zaopatrzeniem emerytalnym twórców (za okres od 1 stycznia 1974 r.),duchownym (za okres od 1 lipca 1989 r.),

 

  osobom, które pozostawały w stosunku pracy, a mianowicie:
 • pracownikom zatrudnionym w gospodarstwach domowych i przy obsłudze prywatnych domów mieszkalnych (za okres od 1 lipca 1970 r.),
 • pracownikom nie uspołecznionych zakładów pracy, a od 1 stycznia 1990 r. pracownikom zakładów pracy zatrudniającym nie więcej niż 20 pracowników.

 

Wymienione wyżej osoby zgłaszane były imiennie do ubezpieczenia społecznego, także składki opłacane za nie były rozliczane imiennie;

2) okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu osobom, które:

 • na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej prowadziły zakłady gastronomiczne oraz stacje benzynowe oraz osobom z nimi współpracującym (za okres od 1 października 1966 r.),
 • prowadziły urządzenia turystyczne i kolektury Państwowego Przedsiębiorstwa „Totalizator Sportowy” oraz przewodnikom turystycznym, a także osobom z nimi współpracującym (za okres od 1 sierpnia 1968 r.),
 • na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej prowadziły uspołecznione sklepy i księgarnie oraz osobom z nimi współpracującym za okres od 1 maja 1969 r.),
 • na podstawie umowy agencyjnej prowadziły działalność na rzecz przedsiębiorstw upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch” oraz osobom z nimi współpracującym (za okres od 1 lipca 1973 r,),
 • wykonywały pracę na podstawie umów zlecenia zawartych ze zleceniodawcą innym niż uspołeczniony zakład pracy, zatrudniającym do 20 osób wykonujących umowy, a także osobom współpracującym (za okres od 5 maja 1992 r.).

 

Wymienione wyżej osoby były zgłaszane do ubezpieczenia społecznego imiennie, a rozliczanie składek odbywało się bezimiennie.