Cennik opłat za udostępnianie akt

Lp.OpisCena
Udostępnienie dokumentacji osobowo-płacowej, opłata jednostkowe:
1.Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania ( Dz. U. nr 28 poz. 240 z 2005 r.).
2.Opłatę za udostępnienie dokumentacji nalicza się jako sumę cen jednostkowych wymienionych w pkt. 3 lub za zgodą wnioskodawcy w formie zryczałtowanej w wysokości wymienionej w pkt. 4.1.
3.Udostępnienie dokumentacji osobowo-płacowej, wysokość opłat - opłaty jednostkowe:
3.1.za sporządzenie kopii świadectwa pracy17,00 PLN
3.2.za sporządzenie kopii z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z okresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia4,00 PLN za każdą stronę formatu A4
3.3.za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac4,00 PLN za każdą stronę formatu A4
3.4.za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę35,00 PLN
3.5.za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę8,00 PLN
3.6.za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku)4,00 PLN
3.7.za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie kartotek zarobkowych, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku4,00 PLN
3.8.za sporządzenie na podstawie materiałów źródłowych zaświadczenia potwierdzającego dane lub zdarzenia z zakresu stosunku pracy inne niż wysokość wynagrodzenia140,00 PLN brutto
3.9.za przeprowadzenie kwerendy tj. poszukiwania informacji w zasobie archiwum o zatrudnieniu pracownika w danym zakładzie pracy110,00 PLN brutto
3.10.za ponowną wysyłkę dokumentacji wcześniej nie odebranej przez adresata39,00 PLN brutto
3.11.łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia za dokumenty o których mowa w ust. 3.1 do 3.7. nie może przekroczyć kwoty200,00 PLN netto
246,00 PLN brutto
3.12.do sumy podanych wyżej cen jednostkowych o których mowa w ust. 3.1 do 3.7. dodaje się koszt poniesionych opłat pocztowych oraz w razie wystąpienia należny podatek VAT
4.Udostępnienie dokumentacji osobowo-płacowej, wysokość opłat - opłata zryczałtowana:
4.1.za wydanie kompletu zaświadczeń, kopii i odpisów dokumentacji wymienionej we wniosku, łącznie z kosztami opłat pocztowych216,00 PLN brutto
4.2.za wydanie kompletu zaświadczeń, kopii i odpisów dokumentacji wymienionej we wniosku wraz z wysyłką za granicę327,00 PLN brutto lub równowartość w innej walucie
5.Nie pobiera się opłat za udostępnienie zainteresowanemu dokumentacji osobowo-płacowej do wglądu.
6.Udostępnienie przechowywanej dokumentacji, innej niż osobowo-płacowa wymieniona w pierwszej taleli - opłaty jednostkowe wynoszą:
6.1.przygotowanie dokumentacji do udostępnienia, za każdą godzinę pracy archiwisty94,00 PLN netto
115,62 PLN brutto
6.2.sporządzenie wyciągów lub zestawień na podstawie przechowywanej dokumentacji, za każdą godzinę pracy archiwisty94,00 PLN netto
115,62 PLN brutto
6.3.sporządzenie uwierzytelnionej kopii dokumentu formatu A4, za każdą stronę4,60 PLN
6.4.sporządzenie uwierzytelnionej kopii dokumentu formatu A3, za każdą stronę5,50 PLN
6.5.sporządzenie uwierzytelnionej kopii dokumentu formatu A2, za każdą stronę8,30 PLN
6.6.sporządzenie uwierzytelnionej kopii dokumentu formatu A1, za każdą stronę12,60 PLN
6.7.sporządzenie uwierzytelnionej kopii dokumentu formatu A0, za każdą stronę22,50 PLN
6.8do sumy podanych wyżej cen jednostkowych dodaje się koszt poniesionych opłat pocztowych oraz w razie wystąpienia należny podatek VAT
7.7. Udostępnienie (wydanie na zewnątrz), na wniosek uprawnionych podmiotów, oryginałów przechowywanych dokumentów, w tym także dokumentacji osobowo-płacowej – opłaty wynoszą:
7.1.przygotowanie dokumentacji do udostępniena, za każdą godzinę pracy archiwisty94,00 PLN netto
115,62 PLN brutto
7.2.w przypadku braku możliwości wydania części oryginałów dokumentów, za sporządzenie ich uwierzytelnionych kopii pobiera się jak w pkt. 6 cennika
7.3.do sumy podanych wyżej cen jedniostkowych dodaje się koszt poniesionych opłat pocztowych oraz w razie wystąpienia podatek VAT
8.Wszystkie wymienione w cenniku ceny jednostkowe, o ile z treści cennika nie wynika inaczej, są cenami netto.
9.Cennik obowiązuje od dnia 2023-01-01.